cim-tek logo.JPG

Cim-Tek 250 & 250A Series Filters

Cim-Tek 250-10, Particulate, 10 Micron 1" - 12 UNF

Cim-Tek 250A-30, Particulate, 30 Micron 1 3/8" - 12 UNF

Cim-Tek 250A-10, Particulate, 10 Micron 1 3/8" - 12 UNF

Cim-Tek 250-02, Particulate, 2 Micron 1" - 12 UNF

Cim-Tek 250-30, Particulate, 30 Micron 1" - 12 UNF

Cim-Tek 250A-02, Particulate, 2 Micron 1 3/8" - 12 UNF