cim-tek logo.JPG

Cim-Tek 260 & 260A Series Filters 

Cim-Tek 260-10

Particulate, 10 Micron, 1" - 12 UNF

Cim-Tek 260AHS-10, Hydrosorb, 10 Micron, 1-3/8" x 12 UNF

Cim-Tek 260HG-02

Hydroglass, 2 Micron, 1" - 12 UNF

Cim-Tek 260-30

Particulate, 30 Micron, 1" - 12 UNF

Cim-Tek 260AHS-30, Hydrosorb, 1" Flow, 30 Micron, 1 3/8" - 12 UNF

Cim-Tek 260HG-10

Hydroglass, 10 Micron, 1" - 12 UNF

Cim-Tek 260HS-10, Hydrosorb, 3/4" Flow, 10 Micron, 1" - 12 UNF

Cim-Tek 260MG-02

Particulate Microglass, 2 Micron, 1" - 12 UNF

Cim-Tek 260MB-10

Microglass, 10 Micron, 1" - 12 UNF

Cim-Tek 260HS-30, Hydrosorb, 30 Micron, 1 - 12 UNF

Cim-Tek 260MG-10

Particulate Microglass, 10 Micron, 1" - 12 UNF

Cim-Tek 260AMG-02

High Performance Particulate, 2 Micron, 1 3/8" - 12 UNF

Cim-Tek 260AMG-10

Particulate, 10 Micron, 1 3/8" - 12 UNF